Program kurzů

   
   

Pro pracovníky hotelů

 
 
 • Dealing with enquiries about accommodation – konverzace spojená s ubytováním
 • Describing rooms – popis místností
 • Running a small hotel – provozování malého hotelu
 • Reservation procedure, checking in – rezervace ubytování, ubytování
 • In the restaurant – v restauraci
 • Checking out – odhlášení z hotelu
 • Dealing with complaints – vyřizování stížností
 • Hiring a car – pronájem vozu
 • Cultural differences – kulturní rozdíly
 • Conference facilities – vybavení potřebné pro pořádání konferencí
 • Arranging an itinerary – vypracování cestovního plánu
 • Assessing tour group needs – požadavky turistických skupin
 


Pro pracovníky recepcí – v hotelích, cestovních kancelářích apod.

 
 • Polite language – zdvořilostní fráze
 • Making offers – nabídky
 • Giving information, instructions – poskytování informací, dávání pokynů
 • Listening to questions and requests – poslech: dotazy a požadavky
 • Listening for general and specific information – poslech: obecné a specifické
 • informace
 • Business correspondence, form filling – obchodní korespondence, vyplňování
 • formulářů
 • Telephone language – jazyk používaný při telefonování
 • Making arrangements – plánování, organizování programu apod.
 • Manipulating times, dates, figures – používání časových a číselných údajů
 • Simple meetings – jednoduchá jednání
 • Practice of the language etc. – procvičování komunikačních schopností se
 • zaměřením na prostředí hotelů, cestovních kanceláří ad.
 


Obchodní komunikace


 
   
 • Jobs and responsibilities - Popis pracovní náplně a kompetencí
 • Telephoning - Řešení pracovních problémů po telefonu
 • Planning - Plánování
 • Telephoning - Telefonování a výměna informací po telefonu
 • Visitors - Obchodní návštěvy
 • Describing Trends - Interpretace číselných údajů, popis grafů
 • Product and servicies - Popis produktů, které společnost vyrábí nebo prodává,
 • příp. služeb, které poskytuje
 • Meetings - Jednání, obchodní schůzky
 • Correspondence - Obchodní korespondence
 • Relationship building - Pracovní vztahy
 • Agreeing procedure - Zahájení a organizace jednání
 • Exchanging information - Výměna informací
 • Questioning clients - Získávání informací od zákazníků a dodavatelů
 • Bidding - Nabídková řízení, tendery
 • Bargaining - Uzavírání obchodů
 • Settling and concluding - Ukončení jednání
 • Trade - Vnitropodnikové vztahy
 
 


English for law - Právní angličtina

 
   
 • The Classification and Study of Law - Klasifikace a studium práva
 • State and Government - Stát a vláda
 • The Constitution - Ústava
 • Interpretation of Statutes and EU Law - Interpretace právních statutů a práva EU
 • The Judicial System - Soudní systém
 • Civil Law - Občanské právo
 • Commercial Law - Obchodní právo
 • Labour Law - Pracovní právo
 • Criminal Law - Trestní právo
 • International Law - Mezinárodní právo
 • Reviewing Judgments - Přezkum rozsudků

Plus discussion of current legal themes, eg. discrimination, competition, patents, internet fraud etc.
Včetně diskuzí na aktuální právní témata (např. diskriminace, konkurence, patenty, internetové podvody apod.)

 
 


Specializovaný kurz - English for computing

 
   
 • Osobní počítače
 • Operační systémy
 • On-line servis
 • Programování a programovací jazyky
 • Software
 • Zabezpečovací systémy
 • Multimédia
 • Systém přenosu dat
 • Počítačový informační systém
 • Angličtina pro správce počítačových sítí
 
 


Specializovaný kurz - angličtina pro účetní

 
    Cíl: Úvod do terminologie a způsobů komunikace, běžných v účetní praxi.

Způsob výuky: Studenti jsou situování do fiktivní společnosti, která prochází určitými změnami ovlivňujícími i účetnictví.

 
   
 • profit and loss account - účet zisků a ztrát
 • balance sheet - rozvaha
 • sales and profit forecast - odhad prodeje a zisku
 • ratios - ekonomické ukazatele
 • company evaluation - zhodnocení ziskovosti společnosti
 • audit and auditors' reports - audit a výkazy auditora
 • treasury management - správa financí
 • foreign exchange risk - riziko obchodu s devizami
 
 


Specializovaný kurz - angličtina pro obchodní zástupce

 
   
 • obchodní jazyk (gramatika, fráze, komunikace)
 • telefonování (získávání informací, zdvořilostní fráze)
 • společenský styk, společenské akce
 • pracovní návštěvy
 • interpretace číselných údajů
 • prezentace, přednášky
 • pracovní shchůzky a jednání
 • uzavírání dohod, smluv atd.
 • obchodní korespondence
 • obchodní dokumentace (objednávky, faktury, smlouvy)
 • řešení problémů
Program jednotlivých kurzů je vždy konzultován a upraven podle potřeb studentů.
 
 


Krátký intenzivní kurz psané angličtiny

 
 Cíl: Cílem kurzu je zvýšit úroveň písemného anglického projevu zaměstnanců. Důraz je kladen především na větší rychlost a přesnost při komunikaci a na rozšíření oblastí použití jazyka.

Metoda: Důležitá je účast a aktivní přístup studentů, kteří probranou látku aplikují na řešení reálných obchodních problémů a tímto způsobem si ji i během výuky procvičují.

Náplň: Studenti jsou seznámeni se způsobem psaní úředních dopisů, faxů, e-mailů, interních vzkazů a dalších dokumentů v angličtině a naučí se, jak anglicky správně vyjádřit:


 • stížnost, připomínku a upomínku,
 • nabídku a návrh,
 • pozvání a přijetí pozvání,
 • popis,
 • podávání a získávání informací ad.

  Další možností je výuka a procvičování jazyka používaného v různých:

 • formulářích, tabulkách a prohlášeních,
 • propagačních materiálech,
 • při prezentaci grafických a číselných údajů ad.